Nitra

Nitra
Krajské a okresné mesto (190 m n.m., 85.000 obyvateľov) leží v Dunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Nitra, pod úpätím vrchu Zobor v pohorí Tríbeč. Nitra sa r.1996 zaradila medzi slovenské krajské mestá odkedy vzniklo nové členenie Slovenska a pribudol aj Nitriansky kraj.

Významná archeologická lokalita a centrum raných slovenských dejín, hospodárske a kultúrne stredisko Dolného Ponitria, stredisko poľnohospodárstva, školstva a výskumu na Slovensku. Chemický, farmaceutický, strojársky, potravinársky, textilný a stavebný priemysel. Najznámejšie podniky: Plastika, Bioveta a Elitex. Vysoká škola poľnohospodárska, Pedagogická fakulta UK, vojenské učilište, vedeckovýskumné ústavy Slovenskej Akadémie Vied ( Archeologický ústav s celoslovenskou pôsobnosťou ), akadémia poľnohospodárskych vied, viaceré múzeá. Veľká bytová výstavba.

V oblasti Nitry je archeologicky doložené takmer sústavné osídlenie od paleolitu. Osídlenie slovanskými kmeňmi, začaté na rozhraní 5. - 6. storočia je doložené už zo 6. storočia. V nasledujúcich storočiach sa Nitra stala politickým, hospodárskym a kultúrnym strediskom slovanských kmeňov sídliacich na sever od Dunaja. Boli odkryté dve centrálne slovanské hradiská s mohutným opevnením z 8. a 9. storočia, tri útočištné hradiská, sídliská so špeciálnou výrobou, pohrebiská z doby veľkomoravskej a radové pohrebiská z 10. - 11. storočia. Na hradisku na Martinskom vrchu z 8. storočia bola odkryá doteraz najstaršia sakrálna stavba na Slovensku. Najstaršia zmienka s pomenovaním Nitra je z r826. Je najstarším mestom Slovenska.

Vyvinula sa na starom slovanskom osídlení na križovatke ciest. V 9. storočí tu bolo centrum Nitrianskeho kniežatstva a sídelný hrad panovníkov Veľkej Moravy. Sídlo Pribinu, nitrianskeho kniežaťa, ktorý tu dal postaviť okolo r.830 prvý historicky známy kresťanský kostol na území Slovenska. V r.869 sa územie spomína ako kráľovstvo Svätoplukovo. V r.880 tu vzniklo biskupstvo. Po zániku Veľkomoravskej ríše r.906 zostala Nitra až do konca 11. storočia kultúrnym strediskom ranofeudálneho Slovenska a sídlom arpádovského pohraničného vojvodstva. Ako vojvodovia tam sídlili následníci uhorského trónu Béla, Gejza, Ladislav. Nitriansky románsky hrad, ktorý odolal Tatárom, bol prechodným útočišťom uhorského kráľa Bélu IV. V r.1248 udelil Béla IV. podhradiu za pomoc pri úteku pred Tatármi výsady slobodného kráľovského mesta. Od r.1288 sa Nitra stala zemepánskym mestom nitrianskeho biskupa. V 16. - 17. storočí mesto ničili časté vojenské nájazdy Turkov. V r.1663 - 1664 mesto i hrad obsadili a takmer úplne zničili Turci. Nasledujúce storočia vývoj mesta zabrzdila poddanská závislosť od nitrianskeho biskupstva. Až na prelome 19. - 20. storočia a potom v prvých rokoch Československej Republiky vzniklo niekoľko priemyselných závodov. Podstatná premena však nastala až po 1945.

Nitra - horné mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Nitriansky bol hrad postavený v 11. storočí a archeologické pamiatky staroslovanského osídlenia sú národnou kultúrnou pamiatkou. Nitriansky hrad je výsledkom stavebnej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí. Z gotického opevnenia sa zachovali časti kamennej hradby pri presbytériu Horného kostola, z renesančnej prestavby opevnenia, v 16. storočí brána. V dnešnom vzhľade prevláda baroková pevnostná sústava na spôsob citadely z r.1673. Kamenný most do hradu je z 15. storočia. Najhodnotnejším objektom je biskupská katedrála. Skladá sa z troch kostolov: z pôvodne románskej rotundy Svätého Emeráma z 12. storočia, prestavanej v 13. - 14. storočí a barokovo prebudovanej v 18. storočí, z gotického ( r.1333 - r.1355 ), barokovo upraveného tzv. Horného kostola ( katedrála svätého Emeráma ) s mimoriadne hodnotným interiérom a z ranobarokového tzv. Dolného kostola ( r.1622 - r.1642). Medzi kostoly katedrály je vstavaná dvojpodlažná budova sakristie. Na druhej strane je barokový biskupský palác z ( r.1732 - r.1739), postavený na mieste niekdajšieho gotického paláca na najvyššom mieste hradného kopca. Katedrála má veľmi zaujímavý a hodnotný interiér.

Ostatné umelecko-historicky cenné stavby: prevažne renesančné, barokové a empírové objekty svetskej a cirkevnej architektúry na starších základoch. Neorenesančné domy kanonikov zo 17. storočia. Klasicistická budova Slovenského, poľnohospodárskeho múzea. Neskorobarokovo - klasicistický dom s pozoruhodnou fasádou, sídlo Oblastného nitrianskeho múzea. Secesný palácový dom, bývalý župný dom, teraz Nitrianska galéria. Františkánsky kostol a kláštor, pôvodne barokový, po vypálení za tureckej okupácie r.1663 obnovený začiatkom 18. storočia. Barokové súsošie Panny Márie od Martina Vogerleho. Románsky kostolík Svätého Štefana z 12. storočia v Párovciach, v 18. storočí barokovo prestavaný, so zvyškami románskych fresiek. V záhrade pod Nitrianskym hradom monumentálne sochy s plastikami popredných umelcov. Pomníky padlých v Druhej svetovej vojne a osloboditeľom.

Slovenské poľnohospodárske múzeum expozícia včelárstva, poľnohospodárskych strojov a náradia, salašníctva, ovocinárstva a modrotlače; vývoj poľnohospodárstva od praveku až do neskorého stredoveku; spracovanie ľanu, obilninárstvo, pestovanie viniča, chov zvierat, zakladanie Jednotných Roľníckych Družstiev. Oblastné nitrianske múzeum - história, súčasnosť Nitry a okresu. Galéria Františka Studeného - hlavne diela umelcov z Nitry a Ponitria.

Divadlo Andreja Bagara. Bábkové divadlo Nitra. Amfiteáter pod hradom. Každoročne v auguste celoslovenské dožinky. Ich súčasťou je celoštátna poľnohospodárska výstava Agrokomplex v auguste a septembri na ploche 46 hektárov. Nitrianska hudobná jar a jeseň. Májová divadelná Nitra.

Na katastrálnom území mesta sa nachádza národná prírodná rezervácia Lupka na ploche 10 hektárov, kde sú chránené lesostepné spoločenstvá vzácnych druhov rastlín a živočíchov. V ďalšej prírodnej rezervácii Zoborská lesostep ( 24,4 hektárov ) zachovalá lesostepná vegetácia s teplomilnými rastlinami a živočíchmi.

Športové štadióny. Atletický štadión. Krytý zimný štadión. Kryté kúpalisko. Kúpalisko. Sedačková lanovka na vyhliadkový vrch Zobor ( 588m ) nad mestom.

Turistické východisko do pohoria Tríbeč; štyri značené turistické trasy vedú na vrch Zobor a do jeho okolia. Lesopark na Zobore - prímestská rekreačná oblasť.

Doprava - autobus, vlak.

Nitriansky kraj - okresy, okresné mestá

Novovytvorený Nitriansky kraj sa člení na sedem okresov, okresné mestá: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce.

• Nitriansky samosprávny kraj: oficiálna stránka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára